Диссертациялық кеңес

ХАБАРЛАНДЫРУ

Опубликовано 3 ноября 2018

 

Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында (PhD) философия докторы дәрежесін алу үшін Маратқызы Айнұрдың «Сотқа дейінгі іс жүргізу кезінде адам қалдырған биологиялық іздерді пайдалану» тақырыбында 6D030300 – Құқыққорғау қызметі мамандығы бойынша диссертациясы қорғалады.

Диссертация Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында орындалды. Қорғалу тілі – қазақ.

Ресми рецензенттер:

Бишманов Букенбай Муратжанович – заң ғылымдарының докторы, профессор;

Алмаганбетов Пернебай – «Қайнар» академиясы заң пәндері кафедрасының доценті, заң ғылымдарының кандидаты, доцент.

Ғылыми кеңесшілер:

Дильбарханова Жанат Рахимжановна – Қазақстан Республикасы ІІМ ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы бастығының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары, заң ғылымдарының докторы, профессор;

Ким Олег Дмитриевич – Қырғыз мемлекеттік заң академиясы криминалистика және сот сараптамасы кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор (Қырғыз Республикасы).

 

Қорғау 2018 жылдың 7 желтоқсанында сағат 15.00-де Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының Диссертациялық кеңесінде 050060, Алматы қ., Өтепов көш., 29 мекенжайы бойынша өткізіледі.

Объявление о замене официального рецензента

Отзыв рецензента 

Отзыв рецензента 

Диссертацияны қорғау видеосына сілтеме

 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Опубликовано 3 ноября 2018

Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында (PhD) философия докторы дәрежесін алу үшін Бекишев Асхат Кенжебековичтің «Противодействие укрытию уголовных правонарушений в органах внутренних дел: особенности квалификации и расследования» тақырыбында 6D030300 – Құқық қорғау қызметі мамандығы бойынша диссертациясы қорғалады.

Диссертация Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында орындалды. Қорғалу тілі – орыс.

Ресми рецензенттер:

Журсимбаев Сагиндык Кемалович – заң ғылымдарының докторы, профессор (Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» жоғарғы құқық  мектебі);

Нургалиев Бахыт Молдатьяевич – «Болашақ» Академиясының құқықтық және экономикалық зерттеулер Орталығының жетекші ғылыми қызметкері, заң ғылымдарының докторы, профессор.

Ғылыми кеңесшілер:

Кан Александр Герасимович – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа жұмыстарын ұйымдастыру бөлімінің бастығы, заң ғылымдарының кандидаты;

Аверьянова Татьяна Витальевна – Ресей әділ сот мемлекеттік университетінің сот сараптамасы және криминалистика кафедрасының профессоры, РФ ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, заң ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы).

 

Қорғау 2018 жылдың 7 желтоқсанында сағат 12.00-де Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының Диссертациялық кеңесінде 050060, Алматы қ., Өтепов көш., 29 мекенжайы бойынша өткізіледі.

 

ХАБАРЛАНДЫРУ

Опубликовано 3 ноября 2018

Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында (PhD) философия докторы дәрежесін алу үшін Амирханов Бахытжан Кадирбековичтың «Негласные следственные действия в уголовном процессе Республики Казахстан: проблемы теории и практики» тақырыбында 6D030300 – Құқық қорғау қызметі мамандығы бойынша диссертациясы қорғалады.

Диссертация Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында орындалды. Қорғалу тілі – орыс.

Ресми рецензенттер:

Утибаев Гарифулла Курмангожаевич – Д.А. Қонаев атындағы Еуразия заң академиясы қылмыстық-құқықтық пәндер және құқық қорғау қызметі кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, профессор;

Берсугурова Лязиза Шалтаевна – әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу және криминалистика кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, доцент.

Ғылыми кеңесшілер:

Хан Виталий Вячеславович – заң ғылымдарының кандидаты;

Азаров Владимир Александрович – РФ еңбегі сіңген заңгер, заң ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы).

Қорғау 2018 жылдың 7 желтоқсанында сағат 09.00-де Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының Диссертациялық кеңесінде 050060, Алматы қ., Өтепов көш., 29 мекенжайы бойынша өткізіледі.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Опубликовано 15 мая 2018

Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында (PhD) философия докторы дәрежесін алу үшін Алимова Эльвира Абдикапбаровнаның«Маманның қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысуы» тақырыбында6D030300 – Құқыққорғау қызметі мамандығы бойынша диссертациясы қорғалады. 

Диссертация Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясында орындалды. Қорғалу тілі – орыс

Ресми рецензенттер:

Бишманов Букенбай Муратжанович –  заң ғылымдарының докторы, профессор;

Брушковский Константин Брониславович – заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (Каспий қоғамдық университетінің «Әділет» жоғарғы құқық  мектебі) 

Ғылыми кеңесшілер:

Аубакирова Анна Александровна – Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясы қылмыстық процесс және криминалистика кафедрасының бастығы, заң ғылымдарының докторы, профессор;

Кудрявцева Анна Васильевна – Ставрополь өлкелік судьясы,заң ғылымдарының докторы, профессор (Ресей Федерациясы).

Қорғау 2018 жылдың 16маусымында сағат 10.00-де Қазақстан Республикасы ІІМ Мақан Есболатов атындағы Алматы академиясының Диссертациялық кеңесінде мына мекен жайы бойынша: 050060, Алматы қ., Өтепов көш., 29 өткізіледі.

Аннотация

Список публикации

Отзыв зарубежного научного руководителя

Отзыв отечественного научного руководителя

Диссертация

Отзыв рецензента 

Отзыв рецензента 

Диссертацияны қорғау видеосына сілтеме

 

 

 
 

 

 

Состав диссертационного совета 

Алматинской академии МВД Республики Казахстан

 по специальности 6D030300 «Правоохранительная деятельность»

1. Дильбарханова Жанат Рахимжановнадоктор юридических наук, профессор, заместитель начальника Академии по научной работе ‑ председатель;

2Рахметов Саттар Муканович, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института законодательства Министерства юстиции РК ‑ заместитель председателя;

3. Кан Александр Герасимович, кандидат юридических наук, начальник отдела организации научно-исследовательской и редакционно-издательской работы -ученый секретарь;

4. Смаилов Омербай Хозияшевич, кандидат юридических наук, помощник начальника Академии;

5. Кегембаева Жанар Аманжановна, кандидат юридических наук, доцент, ученый секретарь Академии;

6. Шапак Унзила, доктор юридических наук, доцент, член Конституционного совета РК;

7. Абдрахманов Борис Амиржанович, доктор юридических наук, профессор, профессор Центрально-азиатского университета;

8. Сапаралиева Сауле Мамырбековна, кандидат юридических наук, начальник управления Комитета административной полиции МВД РК.

 

Положение о диссертационном совете

Алматинской академии МВД Республики Казахстан

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке», Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 «Об утверждении Типового положения о диссертационном совете», Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения ученых степеней», Приказом председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2013 года №197 «Об утверждении методики создания диссертационных советов по защите диссертаций доктора философии (PhD), доктора по профилю и утверждения председателей диссертационных советов».

1. Основные положения

1. Диссертационный совет Алматинской академии МВД Республики Казахстан (далее диссертационный совет) – коллегиальный орган, который проводит защиту диссертационных работ докторантов и ходатайствуют перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки (далее - Комитет) о присуждении степени доктора философии (PhD).

2.Диссертационный совет создается на три календарных года. В течение одного месяца со дня создания Академия представляет информацию о созданном диссертационном совете в Комитет.

При наличии 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертационным работам, защищенным в диссертационном совете, Ученый совет Академии утверждает новый состав диссертационного совета.

При наличии более 2 (двух) отрицательных решений Комитета по диссертациям, защищенным в диссертационном совете, диссертационный совет прекращает свою деятельность и не функционирует в течение 3 (трех) лет после закрытия.

3.Диссертационный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов совета.  Состав диссертационного совета утверждается протокольным решением Ученого совета Академии.

Члены диссертационного совета предоставляют ученому секретарю документы согласно приложению 1.

4. Начальник Академии, сотрудники и члены экспертных советов Комитета не входят в состав диссертационного совета.

5. Командировочные расходы иногородних членов диссертационного совета возмещаются за счет Академии.

6.Диссертационный совет размещает информацию о деятельности совета на интернет-ресурсе Академии по адресу www.aacademymvd.kz.

7. В состав диссертационного совета включается не менее 3 (трех) специалистов, имеющих ученую степень доктора, кандидата наук или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, и не менее 5 научных статей в сфере правоохранительной деятельности. При этом не менее 1/3 (одной третьей) составляют представители других вузов, научных и других организаций, остальные являются штатными сотрудниками Академии.

8. По окончании календарного года диссертационный совет представляет статистический отчет о проделанной работе в Комитет по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2. Процедура представления документов в диссертационный совет

9. Академия обеспечивает обсуждение диссертации докторанта на расширенном заседании кафедры и (или) лабораторий (центра), где выполнялась диссертация.

За 1 (один) месяц до проведения расширенного заседания диссертация направляется 2 (двум) специалистам с ученой степенью в области научных исследований докторанта.

На заседании кафедры (лаборатории, центра) принимают участие не менее 2/3 (двух третей) членов кафедры (лаборатории, центра), научные консультанты, не менее 2-х (двух) специалистов в области научных исследований докторанта, имеющие ученую степень, а также представители смежных (родственных) кафедр (лабораторий, центров), научных и других организаций. При отсутствии зарубежного консультанта его отзыв на заседании зачитывает председательствующий.

При отсутствии хотя бы одного из назначенных рецензентов обсуждение диссертации не проводится.

10. В диссертационный совет представляются следующие документы:

1) заявление соискателя;

2) отзывы отечественного и зарубежного научных консультантов (для диссертаций, содержащих государственные секреты, отзыв отечественного консультанта);

3) положительное заключение расширенного заседания кафедры (лаборатории, центра), где выполнялась диссертация;

4) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);

5) список научных трудов и их копии;

6) личный листок, заверенный по месту работы отделом кадров Академии;

7) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры.

Прием документов осуществляется ученым секретарем диссертационного совета, который регистрирует их и представляет в диссертационный совет.

11. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня приема документов диссертационный совет определяет дату защиты диссертации и назначает двух рецензентов, имеющих ученую степень и не менее 5 научных статей в области исследований соискателя, один из которых не является сотрудником Академии или вуза, в котором докторант проходил обучение. При этом соблюдается очередность поступления документов соискателей.

12. Членам диссертационного совета (не более 1/3) разрешается присутствовать на заседании по приему диссертации к защите в форме видео-конференции.

13. Диссертационный совет руководствуется принципом независимости друг от друга рецензентов, научных консультантов. Рецензентами не могут быть:

1) сотрудники Комитета;

2) соавторы докторанта по работам, опубликованным по теме диссертации;

3) руководители и работники подразделений Академии (кафедр, лабораторий, отделов), где ведутся научно-исследовательские работы, по которым докторант является заказчиком или исполнителем (соисполнителем).

14. Диссертационный совет размещает следующую информацию о защитах докторантов и деятельности совета на интернет-ресурсах Академии (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты):

1) извещение о предстоящей защите с указанием адреса, даты и времени (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

2) диссертацию (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты и в течение 5 (пяти) месяцев после защиты диссертации);

3) аннотацию на государственном, русском, английском языках общим объемом не менее 1 (одного) печатного листа (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

4) список публикаций соискателя (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты);

5) отзывы научных консультантов (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты), которые доступны в течение 5 (пяти) месяцев после защиты;

6) отзывы официальных рецензентов (за 10 (десять) рабочих дней до установленной даты защиты);

7) видеозапись защиты (в течение 5 (пяти) месяцев после защиты);

8) отчеты диссертационных советов (по окончании календарного года);

9) объявления об изменении даты, времени, места проведения защиты и о замене рецензентов (при наличии).

15. При размещении диссертации на интернет-ресурсах Академии обеспечивается защита авторских прав, применяются технологии защиты от незаконного копирования и дальнейшего использования материалов диссертации. После размещения диссертации на интернет-ресурсе Академии изменения в тексте диссертации не допускаются.

На интернет-ресурсах Академии обеспечивается возможность размещения неофициальных отзывов по содержанию диссертации с дальнейшим представлением их на защите. Неофициальные отзывы, по которым невозможно установить авторство и отсутствует электронный адрес автора на защите не представляются.

Извещение о предстоящей защите размещаются также на интернет-ресурсе Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления (кроме материалов и диссертаций, содержащих государственные секреты).

16. Экземпляр диссертации на бумажном и электронном носителях передается в библиотеку Академии. В течение 7 (семи) рабочих дней после защиты экземпляры диссертации на электронном носителе передаются ученым секретарем диссертационного совета в Национальную академическую библиотеку Республики Казахстан и Национальную библиотеку Республики Казахстан (кроме диссертаций, содержащих государственные секреты).

17. После приема к защите (за 1 (один) месяц до установленной даты защиты) диссертационный совет направляет диссертацию для проверки на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования в Национальный центр научно-технической информации (далее – НЦ НТИ).

В случае если, в НЦ НТИ установлен факт использования докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, диссертационный совет принимает отрицательное решение.

Проверка диссертаций, содержащих государственные секреты, на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования проводится в НЦ НТИ или комиссионно в Академии.

18. Рецензенты на основе изучения диссертации и опубликованных работ представляют в диссертационный совет письменные отзывы, в которых оцениваются актуальность избранной темы, степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций, сформулированных в диссертации и ее практической значимости, их новизна, а также дается заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD) по специальности 6D030300 – Правоохранительная деятельность.

Замена рецензентов проводится не позже чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты. В случае, если решение о замене рецензента принимается менее чем за 10 (десять) рабочих дней, то дата защиты переносится.

Копии отзывов рецензентов вручаются соискателю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до защиты диссертации.

При несоответствии отзыва требованиям данного пункта диссертационный совет в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней возвращает отзыв рецензенту для дополнительного рассмотрения или проводит замену рецензента. Замена рецензентов проводится также в случае письменного отказа или невозможности осуществления рецензирования.

3. Процедура защиты диссертации

19. Заседание совета при защите диссертации проводится под руководством председателя совета или, в случае его отсутствия – заместителя председателя совета.

20. Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь диссертационного совета не могут выполнять свои обязанности на заседании диссертационного совета в случае, когда рассматривается диссертация соискателя, у которого они являются научными консультантами. Исполнение обязанностей председателя диссертационного совета возлагается на заместителя председателя, исполнение обязанностей заместителя председателя и ученого секретаря возлагается на членов решением диссертационного совета.

В случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря заседание диссертационного совета не проводится.

Диссертационный совет обеспечивает видеозапись защиты диссертации и оформление стенограммы.

23. Заседание диссертационного совета считается правомочным, если в его работе принимали участие не менее 2/3 (двух третей) его членов, при обязательном участии в заседании не менее 3 (трех) специалистов по специальности из числа членов диссертационного совета.

При отсутствии (по уважительной причине) одного из рецензентов его отзыв зачитывается ученым секретарем. Рецензентам разрешается выступить на данном заседании диссертационного совета по защите в режиме on-line в форме видео-конференции.

24. На одном заседании совета может быть проведена защита одной диссертации. В течение дня может быть проведена защита двух докторских диссертаций.

При открытии заседания совета председатель на основании явочного листа и присутствия рецензентов извещает членов совета о правомочности заседания. Присутствие членов совета и рецензентов должно быть отражено в стенограмме заседания с указанием их специальности и ученой степени.

После открытия заседания совета председатель объявляет о защите диссертации соискателя, указывает название диссертации, фамилии рецензентов. Затем слово предоставляется ученому секретарю, который кратко докладывает об основном содержании представленных соискателем документов и их соответствии установленным требованиям.

25. Соискатель излагает существо и основные положения диссертации, после чего ему задаются вопросы в устной или письменной форме.

Затем выступают рецензенты, после которых соискатель получает слово для ответа. По желанию соискателя слово для ответа может быть предоставлено после выступления каждого рецензента. В последующей дискуссии имеют право участвовать все присутствующие на защите. По окончании дискуссии соискателю предоставляется право для ответа на высказанные замечания в дискуссии и заключительное слово.

26. После заключительного слова соискателя совет проводит тайное голосование для принятия решения о ходатайстве перед Комитетом для присуждения докторанту ученой степени доктора философии (PhD) по специальности 6D030300 – Правоохранительная деятельность или об отказе в присуждении данной степени.

27. Для подсчета голосов тайного голосования избирается счетная комиссия.Счетная комиссия (не менее трех человек) избирается до начала тайного голосования открытым голосованием простым большинством участвовавших в заседании членов диссертационного совета.

В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании члены диссертационного совета, которым счетная комиссия выдает заготовленные бюллетени после заключительного слова соискателя.

Голосующий вычеркивает ненужное из графы «Результаты голосования» и опускает бюллетень в опечатанную урну.

Члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол.

Нерозданные бюллетени остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой, сделанной до начала тайного голосования, что отмечается в ее протоколе. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена диссертационного совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

После оформления протокола по результатам голосования счетная комиссия опечатывает все бюллетени и прилагает их к своему протоколу.

28. Совет открытым голосованием простым большинством голосов членов диссертационного совета, участвовавших в тайном голосовании, утверждает протокол счетной комиссии.

В случае неутверждения протокола счетной комиссии заседание совета продолжается и проводится повторное тайное голосование.

Вопрос о неутверждении протокола счетной комиссии может рассматриваться диссертационным советом лишь в случаях, когда выявлены нарушения в процедуре защиты диссертации, тайном голосовании или в работе счетной комиссии.

29. Решение диссертационного совета считается принятым положительно, если за него проголосовало 2/3 (две трети) и более членов диссертационного совета, участвовавших в заседании. Если за положительное решение проголосовало менее 2/3 (двух третей) членов диссертационного совета, участвовавших в заседании, принимается отрицательное решение.

При принятии отрицательного решения диссертационный совет составляет заключение, в котором отражается, каким требованиям настоящего Типового положения, Правил присуждения ученых степеней, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 и зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6951 (далее – Правила) не соответствует диссертация. Копии отзывов рецензентов, научных консультантов, видеозапись, стенограмма заседания и заключение диссертационного совета, подписанные председателем и ученым секретарем, направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия решения.

4. Процедура апелляции.

30. Апелляция на отрицательное решение диссертационного совета подается соискателем в произвольной форме в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия  решения.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи апелляции приказом начальника Академии создается апелляционная комиссия (далее - комиссия). В состав комиссии включаются 3 (три) специалиста, имеющие ученую степень по соответствующей специальности. Членами комиссии не могут быть научные консультанты, рецензенты, члены диссертационного совета или Экспертного совета Комитета.

Комиссия рассматривает апелляционное заявление, диссертацию, материалы диссертационного совета по защите диссертации и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии. При положительном заключении комиссии копии протоколов комиссии, заключение и диссертация направляются в Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней для принятия окончательного решения.

Заключение апелляционной комиссии сообщается заявителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его принятия.

5. Процедура формирования аттестационного дела соискателя и его направления в Комитет.

31. Ученый секретарь совета формирует аттестационное дело (в двух экземплярах) соискателя. Первый экземпляр аттестационного дела докторанта направляется в Комитет в течение 30 (тридцати) календарных дней после защиты докторской диссертации на диссертационном совете. По истечении данного срока аттестационное дело к рассмотрению не принимается. В аттестационном деле докторанта прилагаются следующие документы:

1) сопроводительное письмо-ходатайство на бланке Академии, подписанное председателем диссертационного совета, с указанием даты отправки диссертации в Национальный центр научно-технической информации;

2) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске);

3) список и копии научных публикаций по теме диссертации;

4) регистрационно-учетная карточка диссертации на казахском и русском языках по форме согласно приложению 3;

5) справка Национального центра научно-технической информации по проверке диссертации на использование докторантом заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования;

6) отзывы научных консультантов;

7) отзывы 2 (двух) рецензентов;

8) явочный лист членов диссертационного совета по форме согласно приложению;

9) видеозапись и стенограмма заседания диссертационного совета по защите диссертации, подписанная председателем и ученым секретарем;

10) копии дипломов о высшем и послевузовском образовании, приложений к ним (копии транскрипта);

11) копия транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры;

12) сведения о докторанте по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению;

13) личный листок, заверенный по месту работы отделом кадров Академии.

32. Ученый секретарь диссертационного совета несет ответственность за своевременное формирование аттестационных дел докторантов.

33. Второй экземпляр аттестационного дела докторанта хранится в Академии в течении 5 (пяти) лет.

 

Приложение 1

к Положению о диссертационном совете Алматинской академии МВД РК

Члены диссертационного совета предоставляют в диссертационный совет следующие документы:

1) копию удостоверения личности;

2) копии авторефератов;

3) справку с места работы;

4) список публикаций;

5) копии дипломов о наличии ученой степени, ученого звания.

 

 

Приложение 2

к Положению о диссертационном совете Алматинской академии МВД РК

 

 

ОТЧЕТ

о работе диссертационного совета за 20__ г.

Диссертационный совет ________________________________________

при ______________________________________________________________

                                                            (название организации)

Председатель диссертационного совета ___________________________

утвержден приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки

Министерства образования и науки Республики Казахстан

от «___» _______________ 20__ г. № ________.

Диссертационному совету разрешено принимать к защите диссертации

по специальности 6D030300 – Правоохранительная деятельность;

Отчет должен содержать следующие сведения:

1. Данные о количестве проведенных заседаний.

2. Фамилии членов совета, посетивших менее половины заседаний.

3. Список докторантов с указанием организации обучения.

4. Краткий анализ диссертаций, рассмотренных советом в течение отчетного года, с выделением следующих разделов:

анализ тематики рассмотренных работ;

связь тематики диссертаций с национальными государственными программами, а также целевыми республиканскими и региональными научными и научно-техническими программами;

анализ уровня использования научных результатов рассмотренных работ, предложений по расширенному внедрению результатов конкретных работ.

5. Анализ работы рецензентов (с примерами наиболее некачественных отзывов).

6. Предложения по дальнейшему совершенствованию системы подготовки научных кадров.

7. Данные о рассмотренных диссертациях на соискание ученой степени доктора философии (PhD).

  Специальность Специальность Специальность
Диссертации, снятые с рассмотрения      
В том числе, снятые диссертационным советом      
Диссертации, по которым получены отрицательные отзывы рецензентов      
С положительным решением по итогам защиты      
В том числе из других организаций обучения      
С отрицательным решением по итогам защиты      
В том числе из других организаций обучения      
Общее количество защищенных диссертаций      
В том числе из других организаций обучения      

Председатель

диссертационного совета ___________________________

                                                          (Ф.И.О.)

Ученый секретарь

диссертационного совета ___________________________

                                                         (Ф.И.О.)

Печать

Дата

 

 

Приложение 3

к Положению о диссертационном совете Алматинской академии МВД РК

РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Год рождения Гражданство Национальность № аттестационного дела
Диссертационный совет Дата решения № решения
Наименование вуза, в котором защищена диссертация
Соискатель ученой степени Наименование специальности
Присуждена ученая степень № диплома
Доктор философии (PhD)  

Примечания:

1. Текст печатается на карточке, выполненной на светлой плотной бумаге формата 148 х 105 мм.

2. Графы «№ аттестационного дела» и «Присуждена ученая степень» заполняются в Комитете.

3. На оборотной стороне карточки на казахском, русском и английском языках указать фамилию, имя, отчество соискателя, заверенные его подписью.

 

 

Приложение 4

к Положению о  диссертационном совете Алматинской академии МВД РК

Явочный лист

членов диссертационного совета ______________________________________

к заседанию совета _________________________________________________

                                                          (дата и номер протокола)

по защите диссертации докторанта ____________________________________

                                                                      (фамилия, имя, отчество)

по специальности  __________________________________________________

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Явка на заседание (подпись)
1 2 3

Ученый секретарь

диссертационного совета _____________________________

                                                                       (Ф.И.О.)

Примечания:

1. В графе «Фамилия, имя, отчество» печатаются фамилия, имя, отчество всех членов диссертационного совета.

 

 

Приложение 5

к Положению о  диссертационном совете Алматинской академии МВД РК

 

Сведения о докторанте _____________________

                                       (фамилия, имя, отчество)

Фото

3x4

1 Дата и место рождения, гражданство, национальность  
2 Сведения о высшем и послевузовском образовании (вуз и период обучения)  
3 Специальность докторантуры  
4 Место защиты и дата защиты диссертации  
5 Тема и язык диссертации  
6

Научные консультанты

(ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)

 
7

Официальные рецензенты

(ФИО, должность, ученые степени, ученые звания, гражданство)

 
8 Количество публикаций, всего, в том числе:  
в изданиях, рекомендуемых Комитетом  
в зарубежном издании из базы Томсон Рейтер, Scopus  
в материалах международных конференций, в том числе:  
в материалах зарубежных конференций  
9 Трудовая деятельность  
Дата Место работы, должность Местонахождение учреждения
приема увольнения    
       
       
10 Место жительства, контактные данные  

Ученый секретарь диссертационного совета ___________________________

                                                                                        (Ф.И.О., подпись)

Печать, дата